فضای پر نور

نمایش سا
نمایش 9 24 36

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال20,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال32,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال30,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال17,500,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال180,000,000 ریال45,000,000

افربیا اینگنس اره ای + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

افربیا تریگونا

ریال200,000,000

افربیا تریگونا سبز + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال17,500,000

افربیا تریگونا قرمز + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال23,000,000 ریال7,500,000

برگ انجیری بزرگ + گلدان سفالی آلمانی

ریال25,000,000 ریال7,000,000

برگ انجیری فر + گلدان فلزی پالم

ریال35,000,000 ریال10,000,000

برگ انجیری مانسترا سطل 4 + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال30,000,000 ریال7,500,000

برگ انجیری مانسترا سطل 7 + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال9,500,000

پتوس + گلدان فلزی پرل

ریال9,000,000 ریال2,500,000

پتوس چوبدار + گلدان فلزی پورتی

ریال8,000,000 ریال2,500,000

پتوس چوبدار + گلدان مکعب سیکو

ریال10,000,000 ریال3,500,000

زاموفیلیا بزرگ + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال11,500,000

سانساوریا سبز + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,000,000

سرئوس پایه چرمی + گلدان فلزی سیکو

ریال20,000,000 ریال5,000,000

فیکوس الاستیکا ابلق 2شاخ + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال30,000,000 ریال8,000,000

فیکوس الاستیکا بلک + گلدان فلزی پرل

ریال13,000,000 ریال4,000,000

فیکوس الاستیکا سبز + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال25,000,000 ریال7,500,000

فیکوس الاستیکا سبز 2شاخ + گلدان فلزی یوکا لارج

ریال30,000,000 ریال7,500,000

فیلدندرون سبز + گلدان فلزی پورتی

ریال15,000,000 ریال3,500,000