۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان

نمایش سا
نمایش 9 24 36

اریکا + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پارادایس

ریال45,000,000 ریال12,500,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال40,000,000 ریال12,500,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

افربیا اینگنس اره ای + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال40,000,000 ریال11,500,000

افربیا تریگونا سبز + گلدان سفالی ارکیده

ریال35,000,000 ریال10,000,000

افربیا تیروکالی + گلدان فلزی پالم

ریال45,000,000 ریال12,500,000

افربیا لاکتی پیوندی + گلدان فلزی لوندر

ریال40,000,000 ریال12,000,000

برگ انجیری چوبدار + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال10,000,000

پله موآ + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال11,500,000

دراسینا بلالی + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال38,000,000 ریال9,500,000

دیش گاردن + گلدان فلزی اریکا

ریال35,000,000 ریال9,000,000

دیش گاردن + گلدان فلزی سیکو

ریال35,000,000 ریال9,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پارادایس

ریال35,000,000 ریال9,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال9,000,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

سانساوریا پوست ماری + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

فیکوس الاستیکا بلک 5 شاخ + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال12,500,000

فیکوس الاستیکا بلک درختچه + گلدان فلزی پالم

ریال35,000,000 ریال10,000,000

فیکوس الاستیکا سبز 2شاخ + گلدان فلزی پالم

ریال40,000,000 ریال12,000,000

فیکوس لیراتا مینیاتوری + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال45,000,000 ریال10,000,000

لیندا + گلدان سفالی ارکیده

ریال50,000,000 ریال15,000,000

یوکا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال40,000,000 ریال12,500,000