۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان

نمایش سا
نمایش 9 24 36

افربیا تریگونا سبز + گلدان فلزی پرل

ریال13,000,000 ریال4,000,000

برگ انجیری سطل 4 + گلدان فلزی پرل

ریال15,000,000 ریال4,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پورتی

ریال15,000,000 ریال4,250,000

سانساوریا ابلق کرواتی + گلدان فلزی پرل

ریال13,000,000 ریال4,000,000

فیکوس الاستیکا بلک + گلدان فلزی پرل

ریال13,000,000 ریال4,500,000

فیکوس الاستیکا بلک مینیاتوری + گلدان فلزی پورتی

ریال13,000,000 ریال3,500,000

فیکوس الاستیکا شرابی + گلدان فلزی آنجل

ریال16,000,000 ریال5,100,000

فیکوس لیراتا + گلدان فلزی استرینگ

ریال12,000,000 ریال3,750,000

کاکتوس سرئوس پاخی + گلدان فلزی هنز

ریال15,000,000 ریال4,000,000