حراج

نمایش سا
نمایش 9 24 36

آگلونما سفید + گلدان سفالی استوانه

ریال20,000,000 ریال5,500,000

اپونتیا + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال25,000,000

اریکا + گلدان پتینه

ریال65,000,000 ریال22,000,000

اریکا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال50,000,000 ریال15,000,000

اریکا + گلدان فلزی پالم

ریال150,000,000 ریال50,000,000

اریکا + گلدان فلزی پالم

ریال65,000,000 ریال20,000,000

اریکا + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال25,000,000

اسکاندیس سبز + گلدان فلزی پرل

ریال18,000,000 ریال5,000,000

افربیا اینگنس + گلدان سفالی استوانه

ریال130,000,000 ریال40,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال55,000,000 ریال16,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال14,000,000ریال35,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال65,000,000 ریال20,000,000

افربیا اینگنس اره ای + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال16,000,000

افربیا اینگنس پیچ + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

افربیا اینگنس دفرمه + گلدان فلزی پالم

ریال150,000,000 ریال45,000,000

افربیا تریگونا سبز + گلدان فلزی پالم

ریال55,000,000 ریال17,500,000

افربیا تریگونا قرمز + گلدان سفالی استوانه

ریال120,000,000 ریال35,000,000

افربیا تریگونا قرمز + گلدان فلزی پالم

ریال40,000,000 ریال17,500,000

برگ انجیری فر + گلدان فلزی پالم

ریال35,000,000 ریال15,000,000

برگ انجیری مانسترا دلیسوزا + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال35,000,000

بنجامین آمستل + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال30,000,000

پتوس + گلدان فلزی استرینگ

ریال17,500,000 ریال4,500,000

پتوس چوبدار + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال10,000,000

پتوس چوبدار + گلدان فلزی پرل

ریال25,000,000 ریال7,500,000