افربیا تریگونا

نمایش سا
نمایش 9 24 36

افربیا تریگونا

ریال200,000,000

افربیا تریگونا سبز + گلدان فلزی استرینگ

ریال25,000,000 ریال7,000,000

افربیا تریگونا سبز + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال17,500,000

افربیا تریگونا سبز + گلدان فلزی پرل

ریال13,000,000 ریال4,000,000

افربیا تریگونا قرمز + گلدان فلزی استرینگ

ریال25,000,000 ریال8,000,000

افربیا تریگونا قرمز + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

افربیا تریگونا قرمز + گلدان فلزی پرل

ریال14,000,000 ریال4,500,000

افربیا رسینی فرا + گلدان فلزی استرینگ

ریال20,000,000 ریال5,000,000