حراج

نمایش سا
نمایش 9 24 36

فیکوس الاستیکا سبز 2شاخ + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

فیکوس لیراتا + فلاورباکس فایبر استوانه

ریال200,000,000 ریال55,000,000

فیکوس لیراتا + فلاورباکس فایبر استوانه

ریال120,000,000 ریال35,000,000

فیکوس لیراتا + گلدان سفالی

ریال60,000,000 ریال17,500,000

فیکوس لیراتا درختچه + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال20,000,000

فیلدندرون چوبدار + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال50,000,000 ریال15,000,000

فیلدندرون ویالونی پرزدار + گلدان فلزی ارکید

ریال30,000,000 ریال7,500,000

کاکتوس آلودیا + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال15,000,000

کاکتوس پریانوس + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال25,000,000

کاکتوس صخره ای + گلدان استوانه فایبر

ریال120,000,000 ریال40,000,000

کاکتوس صخره ای + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال25,000,000

کامپکت بنسایی + گلدان فلزی پالم

ریال55,000,000 ریال17,500,000

لیدی پالم + گلدان استوانه فایبر

ریال250,000,000 ریال70,000,000

لیدی پالم + گلدان سفالی

ریال190,000,000 ریال55,000,000

نخل نیکولای + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال35,000,000

هویا سبز + گلدان فلزی جید

ریال12,500,000 ریال3,500,000