حراج

نمایش سا
نمایش 9 24 36

پتوس چوبدار + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال10,000,000

پرنده بهشتی + گلدان فلزی پالم

ریال30,000,000 ریال7,500,000

پله موآ + فلاورباکس فایبر استوانه

ریال300,000,000 ریال95,000,000

پله موآ + گلدان فلزی پالم

ریال95,000,000 ریال25,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی استرینگ

ریال32,000,000 ریال7,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پرل

ریال22,000,000 ریال5,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پورتی

ریال16,000,000 ریال4,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال50,000,000 ریال15,000,000

زاموفیلیا سوپر بلک + گلدان چرمی

ریال200,000,000 ریال65,000,000

زاموفیلیا سوپر بلک + گلدان سفالی استوانه

ریال120,000,000 ریال40,000,000

زاموفیلیا سوپر بلک + گلدان فلزی پورتی

ریال25,000,000 ریال6,500,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال40,000,000 ریال12,000,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال17,500,000

سانساوریا بن سل + گلدان فلزی پالم

ریال65,000,000 ریال15,000,000

سانساوریا پوست ماری + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال23,000,000

سانساوریا کرواتی سبز + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال5,500,000

سانساوریا کرواتی سبز + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال30,000,000 ریال8,500,000

شمادرا + فلاورباکس فایبر استوانه

ریال150,000,000 ریال45,000,000

شمادرا + گلدان استوانه

ریال35,000,000 ریال9,000,000

شمادرا + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال25,000,000

شمادرا + گلدان فلزی پرل

ریال18,000,000 ریال5,000,000

فیکوس الاستیکا بلک + گلدان سفالی استوانه

ریال15,000,000 ریال4,500,000

فیکوس الاستیکا بلک + گلدان فلزی پورتی

ریال15,000,000 ریال3,500,000

فیکوس الاستیکا بلک درختچه + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000