پنجره شمالی

نمایش سا
نمایش 9 24 36

افربیا تریگونا

ریال200,000,000

برگ انجیری بزرگ + گلدان سفالی آلمانی

ریال25,000,000 ریال5,000,000

برگ انجیری سطل 4 + گلدان فلزی پرل

ریال15,000,000 ریال4,500,000

برگ انجیری فر + گلدان فلزی پالم

ریال35,000,000 ریال12,000,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال40,000,000 ریال12,500,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان فلزی پالم

ریال35,000,000 ریال10,000,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان فلزی لوندر

ریال35,000,000 ریال11,500,000

پتوس + گلدان فلزی پورتی

ریال9,000,000 ریال2,600,000

پتوس نئون + گلدان فلزی پورتی

ریال9,000,000 ریال2,600,000

پله موآ + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال17,500,000

سانساوریا کرواتی سبز + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,500,000

شفلرا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال20,000,000 ریال6,000,000

فیکوس الاستیکا بلک + گلدان فلزی پرل

ریال13,000,000 ریال4,500,000

فیکوس الاستیکا درختچه + گلدان فلزی پالم

ریال40,000,000 ریال12,500,000

کاکتوس آگاو + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,500,000